BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Lâm Thắng

Giám đốc

 0913251160

 2

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Giám đốc

 0913368344

3

Phạm Quốc Hiển

Phó Giám đốc

 0913251141

 4

 Đoàn Đức Thuận  Phó Giám đốc

 0913590139

 

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

     1. Ông Nguyễn Lâm Thắng : Giám đốc Sở lãnh đạo chỉ đạo điều hành chung các lĩnh vực chuyên môn của Sở, theo chức năng nhiệm vụ được tỉnh giao tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động chuyên môn của Sở Xây dựng, chủ tài khoản của cơ quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác :

- Công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cán bộ công chức.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề: Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kỹ sư định giá xây dựng.

- Chủ tịch Hội đồng kiến trúc, quy hoạch cấp tỉnh.

- Công tác thanh tra, kiểm tra

- Công tác cải cách hành chính

-  Chỉ đạo chung việc xây dựng chính sách, định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực Ngành Xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

 - Công tác quản lý Nhà nước về nhà ở, công sở; kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng.

- Chỉ đạo công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch theo chức năng của sở.

- Công tác cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch.

- Chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng : Phòng Kinh tế và và vật liệu xây dựng, Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật, Văn phòng Sở;Thanh tra xây dựng.

2. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa : Phó Giám đốc Sở thường trực giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác :

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng: xây dựng hệ thống đơn giá XDCB, ban hành và thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng, quý, năm.

- Quản lý nhà nước về điều kiện, năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, công tác hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng .

- Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở với các phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng các huyện thị, thành phố .

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng; Trung tâm kiến trúc – Quy hoạch.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc , khi Giám đốc uỷ quyền.

3. Ông Phạm Quốc Hiển : Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác thi đua khen thưởng thương xuyên.

- Công tác tôn giáo, tín ngưỡng, Quy chế dân chủ cơ sở.

- Công tác quốc phòng an ninh, phòng chống lụt bão cứu hộ, cứu nạn.

- Công tác đoàn thể, phong trào văn hóa, thể dục thể thao của ngành.

- Trực tiếp phụ trách Ban quản lý dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái quy mô 500 giường vồn vay của Hàn Quốc và các dự án khác do Giám đốc phân công.

- Công tác Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-CP ngày 10/8/2015 của Thủ Tướng Chính phủ.

- Tham gia các ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc khi Giám đốc uỷ quyền.

4. Ông Đoàn Đức Thuận: Phó Giám đốc Sở  giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý Nhà nước:

+ Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

+ Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Công tác khoa học công nghệ của Ngành Xây dựng, công tác thông tin, truyền thông.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của: Trung tâm kiểm định xây dựng; Phòng giám định và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc, khi Giám đốc uỷ quyền. 

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết