PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163854288

1

Hà Đức An 

Trưởng phòng

0903491757

2

     

 

     

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế xây dựng gồm: Quản lý đơn giá, định mức, quản lý khảo sát thiết kế và tư vấn đầu tư xây dựng, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách về kinh tế xây dựng đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

+ Hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện áp dụng các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế trong xây dựng.

+ Lập và quản lý đơn giá xây dựng công trình phù hợp với điều kiện của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Quản lý sử dụng lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát thiết kế công trình, hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu tư khảo sát thiết kế theo các văn bản pháp luật, quyết định, thông tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

  Liên kết