PHÒNG QUẢN GIÁM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Nam Điền

Trưởng phòng

0216.3855.008

0915258518

2

Nguyễn Hoàng Sơn 

Phó trưởng phòng

0216.3855.008

0913935155

       

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

+  Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành tại địa phương;

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở chủ trì phối hợp với ngành có liên quan quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn trình UBND tỉnh;

+ Tham mưu cho lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn báo cáo Bộ Xây dựng.

+ Giám định chất lượng công trình xây dựng tại địa phương. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo Sở tham gia giải quyết các sự cố công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các phòng, các đơn vị có liên quan giúp lãnh đạo Sở kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động xây dựng, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng công trình trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh;

+ Giúp lãnh đạo Sở thụ lý, xem xét hồ sơ xin cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định;

+ Giúp lãnh đạo Sở tổng hợp các sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả trong đầu tư, xây dựng; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật áp dụng phù hợp với điều kiện của tỉnh.

 

 

  Liên kết