PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Châu

Trưởng phòng

0886691666

2

Nguyễn Hải Lâm

Phó trưởng phòng

0981487999

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

+ Tham mưa giúp lãnh đạo Sở về công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; quản lý vật liệu xây dựng.

+ Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành hàng năm và theo giai đoạn 5 năm;

+ Tổng hợp, lập báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm của ngành xây dựng gửi Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành;

+ Theo dõi, giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị theo hướng phát triển kinh tế ngành.

+ Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình yêu cầu phải thực hiện thiết kế 2 bước hoặc 3 bước.

+ Thành viên hội đồng thẩm định dự án và thiết kế quy hoạch của ngành.

+ Tham gia ý kiến vào các dự án đầu tư xây dựng, than gia vào hội đồng thẩm định dự án của Sở;

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

+ Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về hoạt động xây dựng và các lĩnh vực khác.

 

  Liên kết