VĂN PHÒNG SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163852141

1

Trần Mạnh Cường 

Chánh Văn phòng

0845900111

2

Lê Thu Hằng

Phó Chánh Văn phòng

0913535963

 

     

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ;

+ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ;

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

+ Thực hiện các chế độ chính sách; Quản trị hành chính.

 

 

Liên kết danh mục

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết