VĂN PHÒNG SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163852141

1

Trần Mạnh Cường 

Chánh Văn phòng

0845900111

2

Lê Thu Hằng

Phó Chánh Văn phòng

0913535963

 3

 Nguyễn Đức Hạnh  Phó Chánh Văn phòng  0915097183