Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

NXB: 14/11/2014 5:52:29 CH

I. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH : Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN : 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân phát hiện cây tự chết, gãy đổ, cây nguy hiểm, xác định mức độ nguy hiểm có thể gây mất an toàn đến người, phương tiện và công trình.

Bước 2: - Tổ chức lập báo cáo và đề xuất xử lý gửi về Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

- Sở Xây dựng đề nghị bằng văn bản Công ty TNHH môi trường và Công trình đô thị kiểm tra thực tế hiện trường thống nhất phương án giải quyết

- Công ty công trình môi trường và đô thị cấp giấy phép.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép.

V. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn của cá nhân hoặc báo cáo của tổ chức đề nghị;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển

b) Số lượng hồ sơ: 01       (bộ)

IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN : trực tiếp tại  cơ quan hành chính nhà nước

VI. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT :  Ngay sau khi nhận hồ sơ hợp lệ

VII. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC : Tổ chức, Cá nhân

VIII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

IX. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC : Giấy phép chặt hạ cây

X. LỆ PHÍ : không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI : không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC :

+ Nghị định số 31/2007/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung cấp sản phẩm công ích

+ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

  Liên kết