Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

NXB: 14/02/2020 9:22:45 SA

Thực hiện kế hoạch số 166-KH/TU ngày 17/12/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch số  02-KH/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 05/02/2020 về tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 13/02/2020, Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  

Đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2020

 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã quán triệt 6 nội dung cơ bản, nhấn mạnh một số điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2020; nhấn mạnh một số yêu cầu được nêu trong chỉ thị, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020 gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp có tính chất thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Chính trị năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Tiếp tục việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội (khóa XIII) của Đảng.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chủ đề năm 2020.

Nội dung học tập

Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Ngoài ra, cấp ủy Đảng, Cơ quan, đơn vị cần lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các chi bộ cần thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

  

Toàn cảnh Hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề đề năm 2020

 

Sau học tập, nghiên cứu, Các Chi bộ trực thuộc, đoàn thể trong cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

                                   

          Chuyên viên Pháp chế Dương Thị Ánh Hồng- Sở Xây dựng Yên Bái

 

 

 

  Liên kết