Hướng dẫn các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng trong Thông báo giá vật liệu Liên Sở Xây dựng- Tài chính.

NXB: 30/03/2018 2:08:43 SA

 Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn hợp quy, công bố hợp quy hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đơn giá, định mức và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, để có đủ cơ sở công bố giá vật liệu theo định kỳ hàng quý và sự biến động giá vật liệu xây dựng trên thị trường, đồng thời đảm bảo tính đa dạng về thông tin, phong phú chủng loại vật liệu xây dựng cho công tác công bố giá vật liệu và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng phát triển. Ngày 28/3/2018,       Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 428/SXD-KT đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc gửi hồ sơ đề nghị đăng ký công bố giá định kỳ, hoặc có biến động về giá cả theo thị  trường với các nội dung chính gồm:

I. Trường hợp đăng ký công bố giá lần đầu:

1. Công văn đề nghị công bố giá; gồm nội dung cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất kinh doanh sản phẩm tương ứng;

2. Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị theo tháng, quý (có phụ lục hướng dẫn);

 3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

4. Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng của đơn vị đối với sản phẩm, hàng hóa, vật liệu đề nghị công bố theo quy định tại Điều 23- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12; Giấy chứng nhận và Bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Thông báo hợp quy của Sở Xây dựng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.

5. Tài liệu kiểm soát, thử nghiệm, giám sát định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm theo quy định tại Điều 10, Điều 28, Điều 38- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12.

II. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh, bổ sung công bố giá:

1.      Công văn đề nghị công bố giá.

2.      Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị theo tháng, quý.

3.      Các tài liệu khác tương tự mục I.

III. Hồ sơ hợp lệ- Nguyên tắc công bố giá:

Các hồ sơ có đủ nội dung theo yêu cầu tại Mục I,II được coi là hợp lệ và sẽ được Liên Sở Xây dựng- Tài chính xem xét đưa vào công bố giá theo nguyên tắc:

1. Là các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có giá phù hợp với giá bán trên địa bàn tại thời điểm công bố. Các loại vật liệu không được sử dụng phổ biến, Liên Sở xem xét quyết định đưa hoặc không đưa vào công bố giá.

 2. Các loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có giá đề nghị cao vượt trội so với mặt bằng giá của các sản phẩm cùng loại (kích thước, tiêu chuẩn, công dụng…) sẽ không được xem xét để công bố giá.

Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ : Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng- Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn thực hiện./.

 

KS. Phùng Thị Tú- Chuyên viên Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng- Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 

  Liên kết