Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái thực hiện đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính năm 2020

NXB: 04/02/2020 3:39:14 SA

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2825/KH-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2019 về công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm 2020, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Tăng cường thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, hiểu và sử dụng các dịch vụ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng cùng chung tay cải cách thủ tục hành chính

 

 

Niêm yết công khai trình tự giải quyết TTHC của Sở tại TTPV hành chính công tỉnh Yên Bái

Công khai các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức để người dân tham gia giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là đổi mới, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đưa cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020 và các năm tiếp theo. 

 Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

 Sở Xây dựng đã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch 37 thủ tục hành chính của Sở tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa” tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái và các phòng chuyên môn; các quy hoạch, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đều được công khai, minh bạch trên Trang thông tin điện tử của Sở, thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tiếp cận thông tin; việc giám sát kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, tổng hợp, kiểm điểm định kỳ hàng tháng.

Riêng trong năm 2019. Sở Xây dựng đã tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 915  hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đã giải quyết trước hạn 821 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 49 hồ sơ; Hồ sơ trả lại và xin rút 55 hồ sơ; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Sở Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở, 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý văn bản trên hệ điều hành của Sở, của đơn vị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu các thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Xây dựng trong thời gian tới./.

                                  

      Chuyên viên Pháp chế Dương Thị Ánh Hồng - Sở Xây dựng Yên Bái

 

  Liên kết