Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Yên Bái

NXB: 30/08/2018 3:05:22 SA

 THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Yên Bái

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- khóa XIII;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.

Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân của Sở như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân

Phòng tiếp công dân Sở Xây dựng, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

2. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Sở phân công công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần; các phòng chuyên môn thuộc Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung đơn thư có liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý.

b) Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; trường hợp ngày 15 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì được tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo (có lịch kèm theo); trường hợp Giám đốc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc tiếp công dân thay Giám đốc.

c) Tiếp công dân đột xuất

Trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

 

  Liên kết