Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Quang Vinh 

Phó Giám đốc (phụ trách)

02163852141

2

Đoàn Đức Thuận 

Phó Giám đốc thường trực

02163852141

3

Nguyễn Yên Hiền

Phó Giám đốc

02163852141

4

Nguyễn Tiến Nam

Phó Giám đốc

02163852141

 

             1. Phó Giám đốc Sở (phụ trách Sở): Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng Trần Quang Vinh

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ năm 2001 đến năm 2002

Công tác tại Công ty Licogi 19 thuộc Tổng Công ty xây dựng và PTHT Hà Nội

Từ năm 2002 đến năm 2005

Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Từ năm 2005 đến năm 2007

Công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

Từ năm 2007 đến năm 2014

Công tác tại Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái

Từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2013

Học thạc sỹ tại Trường Đại học James Cooks, Australia

Từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2021

Công tác tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái

Đến tháng 02/2015

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái

Tháng 8/2015

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái

Đến tháng 9/2016

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái

Từ tháng 8/2021 đến nay

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 01/2024 đến nay

Phó Giám đốc Sở, phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

 

            Lĩnh vực phân công quản lý:   

           - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực chuyên môn của Sở, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động chuyên môn của Sở Xây dựng, chủ tài khoản của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Chỉ đạo chung việc xây dựng chính sách, định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực Ngành Xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

+ Công tác tổ chức cán bộ.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra.

+ Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

+ Phụ trách Trang thông tin điện tử của Sở.

+ Công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Cụ thể: Chủ trì hội nghị thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng và ký tờ trình trình phê duyệt.

+ Công tác chuyển đổi số.

+ Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động xây dựng (không bao gồm công tác thẩm định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật).

+ Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp II trở lên.

+ Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế xây dựng.

+ Công tác quản lý nhà nước về Nhà ở và Thị trường bất động sản.

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.

+ Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh Yên Bái;

+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

+ Chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án do UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

- Phụ trách theo dõi, giúp đỡ xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng: Thanh tra Sở; Quản lý hoạt động xây dựng.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

2. Phó Giám đốc Sở (Thường trực): Thạc sỹ, Kỹ sư cầu đường Đoàn Đức Thuận

Tóm tắt quá trình công tác:

 

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 12/1990 đến 3/1993

Cán bộ kỹ thuật Đội xây dựng cơ bản, Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ III Hoàng Liên Sơn

Từ tháng 4/1993 đến 8/1993

Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ II Yên Bái

Từ tháng 9/1993 đến 11/2000

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Từ tháng 12/2000 đến 7/2007

Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông Yên Bái (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Yên Bái).

Từ tháng 8/2007 đến 5/2010

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Từ tháng 6/2010 đến 5/2015

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Từ tháng 6/2015 đến 5/2018

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Yên Bái

Từ tháng 6/2018 đến nay

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

 

Lĩnh vực phân công quản lý: 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

+ Công tác cải cách hành chính.

+ Công tác pháp chế; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên.

+ Công tác Dân vận; tôn giáo, tín ngưỡng.

+ Quy chế dân chủ cơ sở.

+ Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

+ Chủ tài khoản thứ 2 của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái do Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở.

- Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công, uỷ quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Phó Giám đốc Phụ trách phân công.

3. Phó Giám đốc Sở: Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng Nguyễn Yên Hiền

Tóm tắt quá trình công tác:

 

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 7/1993 đến tháng 4/1994

Cán bộ thiết kế Công ty tư vấn xây dựng Yên Bái (Nay là Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng Yên Bái)

Từ tháng 5/1994 đến tháng 3/1997

Cán bộ thiết kế Công ty tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái (nay là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái)

Từ tháng 4/1997 đến tháng 9/2003

Chuyên viên Sở Giao thông tỉnh Yên Bái

Từ tháng 10/2003 đến tháng 12/2014

Trưởng Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái, Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái

Từ tháng 1/2015 đến tháng 02/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ thành phố Yên Bái

Từ tháng 3/2020 đến nay

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

 

Lĩnh vực phân công quản lý: 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác quản lý chất lượng công trình (không bao gồm công trình xây dựng cấp II trở lên).

+ Công tác quản lý vật liệu xây dựng.

+ Công tác khoa học công nghệ.

+ Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Công tác quốc phòng - an ninh.

+ Công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.

+ Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

- Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công, uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng: Quản lý nhà và Chất lượng công trình, Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Trung tâm kiểm định xây dựng.

4. Phó Giám đốc Sở: Thạc sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Nam

Tóm tắt quá trình công tác:

 

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 8/1999 đến tháng 10/2000

Cán bộ thiết kế Công ty tư vấn kiến trúc xây dựng Yên Bái

Từ tháng 11/2000 đến tháng 8/2005

Chuyên viên Phòng Quản lý quy hoạch – Sở Xây dựng Yên Bái. Tháng 3/2003 được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch – Sở Xây dựng Yên Bái

Từ tháng 9/2005 đến tháng 4/2024

- Chuyên viên Phòng tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

- Từ ngày 01/01/2008: Phó trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp và Phòng Kinh tế ngành Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

- Tháng 10/2015: Trưởng phòng Kinh tế ngành Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

- Tháng 01/2019: công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái.

- Tháng 02/2019: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái (sau khi sáp nhập 3 văn phòng).

- Tháng 10/2020: Phó trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái (sau khi chia tách 3 văn phòng).

- Tháng 11/2021 đến tháng 4/2024: Trưởng phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Từ tháng 5/2024 đến nay

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 

 

Lĩnh vực phân công quản lý:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác quản lý kiến trúc và phát triển đô thị.

+ Công tác quản lý quy hoạch xây dựng: Chủ trì tham gia ý kiến đồ án quy hoạch xây dựng. Chủ trì thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và ký báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại tỉnh Yên Bái. Chủ trì tham gia ý kiến hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

+ Chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

+ Tham gia Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Yên Bái, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tỉnh Yên Bái.

+ Tham gia Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp.

+ Tham gia Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tỉnh Yên Bái.

+ Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng đối với các phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Quy hoạch, Kiến trúc và Phát triển đô thị; Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch.

- Phụ trách theo dõi, giúp đỡ xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.

- Phụ trách công tác đoàn thể, phong trào văn hóa, thể dục thể thao của Sở./.

 

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết