Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)

 

PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

   

1

 

   

 

2

 

 Nguyễn Hải Lâm 

 

Phó Trưởng phòng

(Phụ trách phòng)

 

0981487999

 

     

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

Tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Hoạt động đầu tư xây dựng (Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp). Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Tổ chức sát hạch, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác thẩm định:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong hoạt động xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho các nhà thầu nước ngoài;

c) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp, các dự án đầu tư đường giao thông trong đô thị và các dự án Hạ tầng kỹ thuật;

d) Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn khác yêu cầu thiết kế hai bước trở lên theo phân cấp;

đ) Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình sử dụng nguồn vốn khác chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (nếu có yêu cầu);

e) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.2. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

a) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

b) Cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

c) Cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

đ) Cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

e) Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh;

f) Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định;

g) Cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã được cấp chứng chỉ công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

2.3. Công tác cấp phép xây dựng

a) Tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

 

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết