Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)

 

PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

 

02163854376

1

 Nguyễn Trọng Tiến 

Trưởng phòng  0914868799

 

     
 

 

 

 

 

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

Tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng (bao gồm quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn), kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật...

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý Quy hoạch:

a) Tham mưu cho Giám đốc sở, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các quyết định, chỉ thị, văn bản liên quan đến công tác lập, thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; lập, thẩm định quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

d) Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng, quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật, Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

e) Tổ chức kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

f) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp;

g) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng.

2.2. Công tác quản lý Kiến trúc:

a) Tham mưu cho Giám đốc sở, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các quyết định, chỉ thị, văn bản liên quan đến quản lý kiến trúc, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị, danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

2.3. Công tác Phát triển đô thị

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản liên quan đến công tác quy hoạch phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị;

b) Lập quy hoạch, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị trên địa bàn tỉnh;

c) Xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện;

d) Xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

đ) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;

e) Thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm;

f) Thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

g) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

h) Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu thút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính sách, giải pháp quản lý trong quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị;

i) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị;

j) Theo dõi tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;

k) Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.4. Công tác hạ tầng kỹ thuật

a) Về cấp nước, thoát nước đô thị: Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, chương trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt; lập, thẩm định, lấy ý kiến về quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống cấp nước, thoát nước các khu đô thị.

b) Về chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị: Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chiếu sáng đô thị và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; lập, thẩm định quy hoạch chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị theo thẩm quyền.

c) Về quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ): Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập, thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan về quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để tham gia trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; tham gia ý kiến về dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

d) Về kết cấu giao thông đô thị: Lập, thẩm định quy hoạch giao thông đô thị đối với những quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.

đ) Về quản lý xây dựng công trình ngầm đô thị: Xây dựng kế hoạch, chương trình và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xây dựng ngầm đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra các quy định về quản lý xây dựng, khai thác công trình ngầm và công tác hạ ngầm các đường dây, đường cáp đô thị; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

e) Về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị có liên quan đến việc xác định công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh./.

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết