Ngành Xây dựng Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2023)

    THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163856024

1

Nguyễn Công Ơn  

Chánh thanh tra

0912481297

2

Trần Văn Phúc 

 Phó Chánh Thanh tra

0912345847

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực: Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; thường trực tiếp công dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24, Luật Thanh tra; Điều 13, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra; Điều 8, Điều 11, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể gồm:

(1) Xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được duyệt;

(2) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở (thanh tra hành chính);

(3) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

(4) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

(5) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

(6) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

(7) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở;

(8) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

(9) Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra tỉnh; trình Giám đốc Sở phê duyệt và báo cáo Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra tỉnh;

(10) Thường trực công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

(11) Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do thanh tra Bộ Xây dựng thành lập;

(12) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở, gồm:

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Quy hoạch - kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chất thải rắn thông thường; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị; nghĩa trang; công trình ngầm đô thị; các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng); phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công sở trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định của pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng do Giám đốc Sở giao.

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết