Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Mạnh Cường

Trưởng phòng

0845900111

2

Nguyễn Hoàng Sơn 

Phó trưởng phòng

0913935155

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

Tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các lĩnh vực: Vật liệu xây dựng; hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; kinh tế xây dựng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, định giá tài sản; kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, đơn giá vật liệu, nhân công, ca máy thi công…

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Kinh tế xây dựng

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, ban hành hoặc Sở công bố theo phân cấp hoặc ủy quyền: Các tập đơn giá xây dựng công trình, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; tham mưu, đề xuất với Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của địa phương;

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác xây dựng đặc thù của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tổng hợp theo dõi;

c) Thực hiện việc thông báo các thông tin về định mức, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, quý hoặc năm, theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng;

d) Tham gia giúp việc Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và Hội đồng thẩm định giá tài sản; xây dựng đơn giá nhà và các công trình vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh;

e) Tham gia ý kiến với các sở, ban ngành có liên quan đến chế độ, chính sách trong lĩnh vực kinh tế vật liệu xây dựng và Bồi thường giải phóng mặt bằng của tỉnh;

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc báo cáo giá VLXD của các địa phương, các đơn vị sản xuất VLXD; công bố chỉ số giá xây dựng hàng quý, năm trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công tác quản lý Vật liệu xây dựng

a) Tham mưu, giúp Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương; phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương trong quy hoạch tỉnh;

b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Cho ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định;

d) Tham gia ý kiến vào các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (theo quy định của Luật Đầu tư) và tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư sử dụng vốn khác theo quy định thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản và khoáng sản làm vật vật liệu xây dựng.

đ) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

e) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

f) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Tham mưu, giúp Sở về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định;

h) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, dự án khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí xây dựng;

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết