BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Việt Quý 

Giám đốc

0904994111

2

Đoàn Đức Thuận 

Phó Giám đốc thường trực

 0913590139

3

Trần Quang Vinh 

Phó Giám đốc

 0912332062

4

Nguyễn Yên Hiền

 Phó Giám đốc

0913033740

 

     

 

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

          1. Giám đốc Sở: Thạc sỹ, Kiến trúc sư Trần Việt Quý

          Lĩnh vực phân công quản lý: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực chuyên môn của Sở, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động chuyên môn của Sở Xây dựng, chủ tài khoản của cơ quan. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức;

- Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, phát triển đô thị; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản;

- Công tác thanh tra, kiểm tra;

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động xây dựng (trừ các nội dung đã phân công cho các Phó Giám đốc) bao gồm: Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn kiến trúc cấp tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kỹ sư định giá xây dựng);

- Chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án do UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

- Chỉ đạo chung việc xây dựng chính sách, định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực Ngành Xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở;

- Phụ trách theo dõi, giúp đỡ xã Chế Tạo – huyện Mù Cang Chải;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng: Thanh tra Sở Xây dựng; Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật.

2. Phó Giám đốc Sở (Thường trực): Thạc sỹ, Kỹ sư cầu đường Đoàn Đức Thuận

Lĩnh vực phân công quản lý: 

- Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả công tác tổ chức thẩm định thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông trong đô thị);

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật;

- Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên; tôn giáo, tín ngưỡng; Quy chế dân chủ cơ sở;

- Công tác đoàn thể; phong trào văn hóa, thể dục thể thao của ngành;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Ban quản lý dự án xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái quy mô 500 giường vốn vay của Hàn Quốc (đại diện chủ đầu tư Sở Xây dựng) và các dự án khác do Giám đốc Sở phân công; Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc khi Giám đốc uỷ quyền.

3. Phó Giám đốc Sở: Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng Nguyễn Yên Hiền

Lĩnh vực phân công quản lý: 

- Công tác quản lý chất lượng công trình; quản lý vật liệu xây dựng; khoa học công nghệ; thông tin, truyền thông;

- Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Công tác quốc phòng - an ninh; phòng chống lụt bão cứu hộ, cứu nạn;

- Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Trung tâm kiểm định xây dựng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc khi Giám đốc uỷ quyền.

 4. Phó Giám đốc Sở: Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng Trần Quang Vinh

Lĩnh vực phân công quản lý: 

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động xây dựng (không bao gồm công tác thẩm định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông trong đô thị);

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng đối với Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố;

- Tham gia Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại tỉnh Yên Bái;

- Tham gia “Chương trình cà phê doanh nhân” và “Ngày thứ 7 cùng dân”;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công;

- Phụ trách theo dõi, giúp đỡ xã Kim Nọi – huyện Mù Cang Chải;

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng;  Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch;

 

  Liên kết