BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Lâm Thắng

Giám đốc

 0913251160

 2

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Giám đốc

 0913368344

3

Đoàn Đức Thuận

Phó Giám đốc

 0913590139

 4

  Nguyễn Yên Hiền  Phó Giám đốc

0913033740

 

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

   

1. Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực chuyên môn của Sở, theo chức năng, nhiệm vụ được tỉnh giao tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động chuyên môn của Sở Xây dựng, chủ tài khoản của cơ quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề: Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kỹ sư định giá xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng kiến trúc, quy hoạch cấp tỉnh;

- Công tác thanh tra, kiểm tra;

- Công tác cải cách hành chính;

-  Chỉ đạo chung việc xây dựng chính sách, định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực Ngành Xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở;

 - Công tác quản lý Nhà nước về nhà ở, công sở; kinh doanh bất động sản;

- Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch theo chức năng của sở;

- Công tác cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch;

- Chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật; Văn phòng Sở; Thanh tra Sở Xây dựng.

2. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa - Phó Giám đốc Sở thường trực giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động xây dựng (không bao gồm công tác thẩm định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông trong đô thị);

- Quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng;

- Chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở đối với các phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng các huyện thị, thành phố;

- Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng; Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc, khi Giám đốc uỷ quyền.

3. Ông Đoàn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Ban quản lý dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái quy mô 500 giường vốn vay của Hàn Quốc và các dự án khác do Giám đốc Sở phân công;

- Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả công tác tổ chức thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông trong đô thị);

- Công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật;

- Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên;

- Công tác tôn giáo, tín ngưỡng, Quy chế dân chủ cơ sở;

- Công tác đoàn thể, phong trào văn hóa, thể dục thể thao của ngành;

- Công tác Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-CP ngày 10/8/2015 của Thủ Tướng Chính phủ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc, khi Giám đốc uỷ quyền.

4. Ông Nguyễn Yên Hiền - Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý chất lượng công trình;

- Công tác quản lý vật liệu xây dựng;

- Công tác khoa học công nghệ;

- Công tác thông tin, truyền thông;

- Công tác quốc phòng an ninh, phòng chống lụt bão cứu hộ, cứu nạn;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm kiểm định xây dựng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công và một số văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc, khi Giám đốc uỷ quyền.

  Liên kết