PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163854288

1

Nguyễn Minh Châu 

Trưởng phòng

0913384111

2

     

 

     

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Công tác thẩm tra, thẩm định:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành các Quyết định, chỉ thị, các văn bàn quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong hoạt động đầu tư XD theo chức năng nhiệm vụ của phòng được giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư XD gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XD; khảo sát, thiết kế XD, quản lý điều kiện năng lực HĐXD của tổ chức, cá nhân và cấp phép HĐ cho các nhà thầu nước ngoài; 

- Tổ chức thẩm định dự án đầu tư XD chỉ yêu cầu lập BC kinh tế - kỹ thuật đầu tư XD; thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán XD (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (trường hợp thiết kế môt bước và hai bước) thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở XD theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể HĐ đầu tư XD thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ.

2. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

- Tham mưu giúp Giám đôc Sở quản lý nhà nước về điều kiện năng lực HĐXD của tổ chức, cá nhân và cấp phép HĐ cho các nhà thầu nước ngoài gồm: 

+ Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép HĐXD cho các nhà thầu nước ngoài HĐXD trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

+ Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia HĐXD trên địa bàn tỉnh;

+ Cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề HĐXD trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia HĐXD theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề HĐXD trên địa bàn tỉnh; 

+ XD cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia HĐXD có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài HĐXD trên địa bàn tỉnh)

3. Công tác cấp giấy phép xây dựng

- Tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra việc xây dựng công trình sau cấp Giấy phép xây dựng

4. Công tác thẩm tra, thẩm định.

- Tổ chức lập, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng yêu cầu thiết kế 2 bước trở lên theo phân cấp, các dự án đường giao thông trong đô thị và các dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án phát triển nhà ở thương mại và phát triển đô thị);

- Tổ chức lập, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư các công trình sử dụng các nguồn vốn khác yêu cầu  thiết kế 2 bước trở lên theo phân cấp;

- Tổ chức lập, thẩm định hồ sơ thiết kế Bản vẽ kỹ thuật thi công đối với các công trình sử dụng các nguồn vốn khác yêu cầu thiết kế 1 bước theo phân cấp.

  Liên kết