PHÒNG QUẢN GIÁM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Nam Điền

Trưởng phòng

0216.3855.008

0915258518

2

Nguyễn Hoàng Sơn 

Phó trưởng phòng

0216.3855.008

0913935155

       

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Dự thảo các văn bản quy phậm pháp luật, các Quyết định, Chỉ thị  về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh báo cáo lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Sở giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ QLNN về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức cá nhân tham gia hoạt xây dựng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành;

- Kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS – XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo Sở tham gia giải quyết các sự cố công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

 

 

  Liên kết