THANH TRA XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163856024

1

Nguyễn Công Ơn  

Chánh thanh tra

0912481297

2

Vương Chí Hiền

Phó Chánh thanh tra

0912744948

3

Trần Văn Phúc

Phó Chánh Thanh tra

0912345847

       

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

           * Thanh tra xây dựng

            Thực hiện theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra xây dựng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

  Liên kết