PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Mạnh Cường

Trưởng phòng

0845900111

2

Nguyễn Hải Lâm

Phó trưởng phòng

0981487999

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về Kinh tế xây dựng:

- Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

- Tham mưu, đề xuất hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương.

- Tham gia giúp việc Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và Hội đồng thẩm định giá tài sản; xây dựng đơn giá nhà và các công trình vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia ý kiến với các sở, ban ngành có liên quan đến chế độ, chính sách trong lĩnh vực kinh tế vật liệu xây dựng và Bồi thường giải phóng mặt bằng của tỉnh.

- Tham gia ý kiến từ khâu đề xuất  chủ trương đầu tư (theo Luật Đầu tư) đến khâu thẩm định thiết kế cơ sở các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản và khoáng sản làm vật vật liệu xây dựng (trừ các dự án công nghiệp nhẹ).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc báo cáo giá VLXD của các địa phương, các đơn vị sản xuất VLXD; công bố chỉ số giá xây dựng hàng quý, năm trên địa bàn tỉnh.

2. Về Vật liệu xây dựng:

- Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch được phê duyệt.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

  Liên kết