VĂN PHÒNG SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163852141

1

Trần Nam Điền 

Chánh Văn phòng

0915258518

2

Lê Thu Hằng

Phó Chánh Văn phòng

0913535963

 3

 Nguyễn Đức Hạnh  Phó Chánh Văn phòng  0915097183

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong các lĩnh vực:

1. Công tác tổ chức

- Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ nâng bậc lương, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác tổ chức, số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, bảo mật, bảo vệ cơ quan và các lĩnh vực khác trong hoạt động của Sở được Giám đốc Sở giao.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, bố trí, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu công chức, viên chức thuộc Sở.

- Tuyển dụng, sử dụng và quản  lý công chức, viên chức theo quy định.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp.

2. Công tác Văn phòng

- Quản lý thiết bị, sắp xếp phương tiện nơi làm việc và tổ chức hội họp của Sở.

- Chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo “Cơ chế một cửa” tại Sở Xây dựng.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở.

- Quản lý, điều hành các phương tiện phục vụ nhu cầu công tác của Sở.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

- Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong cơ quan; quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Sở; thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở.

- Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

3. Công tác Văn thư - Lưu trữ

- Tổ chức tiếp nhận công văn, giấy tờ và phát hành công văn đi, đến, quản lý con dấu, lưu trữ công văn và hồ sơ công chức, viên chức.

- Thực hiện việc thu thập, bảo vệ, bảo mật, bảo quản và tổ chức phục vụ khai thác tài liệu và lưu trữ theo chế độ quy định của nhà nước.

- Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư - lưu trữ.

4. Công tác quản lý tài chính, tài sản

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định.

- Dự toán kinh phí đảm bảo phục vụ hoạt động của Sở, Lãnh đạo Sở và thực hiện công tác đối ngoại của Sở.

- Lập dự toán, giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; dự toán vốn sự nghiệp kinh tế khác và phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vi sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, theo dõi, kiểm tra xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

- Theo dõi kinh phí các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

5. Công tác thống kê, kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm, dài hạn và kế hoạch phát triển các đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê, kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Công tác pháp chế

- Về công tác xây dựng pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến  lĩnh vực xây dựng.

- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến  lĩnh vực xây dựng.

- Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính: Chủ trì xây dựng và phối hợp với các phòng liên quan thực hiện các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính của Sở.

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Chủ trì lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm; phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực xây dựng.

 

 

  Liên kết