Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)

    THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163856024

1

Nguyễn Công Ơn  

Chánh thanh tra

0912481297

2

Trần Văn Phúc 

 Phó Chánh Thanh tra

0912345847

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vị trí, chức năng

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi mà Sở Xây dựng được giao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực thanh tra, gồm:

a) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, báo cáo Giám đốc sở xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra sở trong kế hoạch thanh tra của tỉnh; thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc Sở; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi mà Sở được giao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước;

c) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra sở và quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra.

2.1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết