Ngành Xây dựng Yên Bái 66 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958-29/4/2024)

 

TRUNG TÂM KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thường trực

 

02163893918

1

 Nguyễn Xuân Hoàn

 Giám đốc

0918091977 

 2  Nguyễn Xuân Hoàn  Phó Giám đốc  0943683444

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

* Vị trí :

Trung tâm Kiến trúc – Quy hoạch tỉnh Yên bái là một đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Xây dựng Yên bái, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Xây dựng.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

* Chức năng :

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình và một số lĩnh vực khác về đầu tư xây dựng, nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch nhằm phục vụ cho công tác tư vấn thiết kế và công tác quản lý Nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn :

* Nhiệm vụ :

- Lập quy hoạch xây dựng theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh Yên bái và Sở Xây dựng Yên bái, thực hiện các hợp đồng với các chủ đầu tư.

- Lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng bao gồm : quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch các khu chức năng khác.

- Lập và điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng

- Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công) các công trình : dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm : giao thông, vỉa hè, công viên, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng .v.v.) và các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị.

- Thiết kế mẫu, thiết kế định hình các công trình kiến trúc.

- Khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng ky thuật đôi thị và nông thôn.

- Thẩm tra nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đề án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật (đối với các công trình không do Trung tâm lập)

- Tư vấn quản lý dự án, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn;

+ Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn;

+ Lập hồ sơ mời thầu tư vấn, mời thầu xây lắp công trình, tổ chức đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật (đối với các công trình không do Trung tâm lập)

- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia liên kết đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng cho các cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch xây dựng

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch xây dựng khác trên địa bàn toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền

- Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Xây dựng giao.

 

Bản đồ quy hoạch

Thư viện Video

Liên kết website

Lượt truy cập

  Liên kết