Công tác Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

NXB: 26/07/2018 7:34:21 SA

 Giám định tư pháp là một loại hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Để tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng theo đường lối đổi mới của Đảng tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 đã đánh dấu bước phát triển mới về thể chế giám định tư pháp, là cơ sở hoàn thiện pháp luật về tố tụng, đảm bảo sự liên thông, đồng bộ giữa quy định của pháp luật giám định tư pháp với quy định của pháp luật về tố tụng.

Trên cơ sở của Luật Giám định tư pháp, Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định cụ thể về điều kiện năng lực, công bố thông tin, lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp; việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn về giám định tư pháp; hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện và chi phí giám định tư pháp.

Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái hàng năm đã công bố thông tin các tổ chức, cá nhân Giám định tư pháp về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn như: Trung tâm kiểm định xây dựng Yên Bái; Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng Yên Bái; Cá nhân giám định tư pháp xây dựng: Ông Trần Nam Điền - Trưởng phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thường xuyên chất lượng công trình của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cùng với sự quản lý chặt chẽ của các cấp các ngành kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao hiểu biết của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định tư pháp.

 

        Ks. Lê Văn Cường - Phòng giám định và QLCL- Sở Xây dựng Yên Bái.

  Liên kết