Kiểm tra, rà soát chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh.

NXB: 30/07/2018 7:52:30 SA

 Ngày 27/7/2018, Sở Xây dựng Yên Bái đã có Văn bản số 1348/SXD-QLCL gửi các Chủ đầu tư, các Chủ quản lý khai thác, sử dụng về việc kiểm tra, rà soát chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có khoảng 370 cột tháp các loại. Công tác quản lý chất lượng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định đánh giá an toàn chịu lực các tháp truyền thông đã được các Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn tồn tại một số nội dung như: Nhiều chủ quản lý sử dụng chưa coi trọng công tác bảo trì, kiểm định chất lượng các tháp truyền thông, nhiều công trình không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung bảo trì, kiểm định theo quy định; qua thời gian dài khai thác sử dụng đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình tháp truyền thông, phòng ngừa và hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão hàng năm, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, hướng dẫn các Chủ đầu tư, các Chủ quản lý khai thác sử dụng tháp truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; lập kế hoạch bảo trì công trình hàng năm; thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng công trình tháp truyền thông và thực hiện bảo trì, kiểm định chất lượng công trình theo Quy trình kiểm định và bảo trì được quy định tại Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình theo kế hoạch đề ra, khắc phục kịp thời các tồn tại về chất lượng công trình trước mùa mưa bão hàng năm để đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, vận hành.

Cụ thể: Các công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình từ cấp II (H ≥ 75 m) trở lên thì phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình. Ngoài ra, Chủ sở hữu hoặc quản lý sử dụng các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo các quy định về bảo trì công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

Đồng thời, hàng năm tổng hợp báo cáo công tác tổ chức triển khai thực hiện bảo trì, kiểm định chất lượng các tháp truyền thông do đơn vị mình quản lý, sử dụng về Sở Xây dựng Yên Bái để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng./.

 

        Ks. Lê Văn Cường - Phòng giám định và QLCL- Sở Xây dựng Yên Bái.

  Liên kết