• Tuyên truyền phố biến Pháp luật

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Công văn số 324/SXD-VP 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện văn bản số 342/BXD-PC ngày 23/01/2024 của Bộ Xây dựng.
  Công văn số 308/SXD-VP 27/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
  Công văn số 307/SXD-VP 27/02/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030”.
  Công văn số 223/SXD-VP 02/02/2024 V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024
  Công văn số 123/SXD-VP 19/01/2024 V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
  Kế hoạch số 02/KH-SXD 03/01/2024 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
  2809/BC-SXD 21/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
  830/BC-SXD 24/4/2023 Báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
  443/KH-SXD 09/3/2023 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Xây dựng
  264/KH-SXD 16/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện quy định về xây dựng cơ quan đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
  157/KH-SXD 19/01/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
  2631/BC-SXD 09/11/2022 BC Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
  2258/BC-SXD 04/10/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  Sở Xây dựng 06/01/2020 Những điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019
  1845/SXD-VP 27/08/2019 Công văn số 1845/SXD-VP ngày 27/8/2019 V/v triển khai thi hành Luật công an ND năm 2018
    Liên kết