Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 11/01/2022 công bố đơn giá nhân công XD năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 11/01/2022 9:03:57 SA

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • Kế hoạch số 17/KH-TNMT ngày 18/01/2023 KH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 • Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 15/12/2022
 • Công văn số 2476/SXD-KT ngày 25/10/2022 V/v tham gia ý kiến vào Hồ sơ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
 • Công văn số 1980/SXD-KT ngày 30/8/2022 V/v tham gia ý kiến vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Những quy định mới của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Giới thiệu một số nội dung cải cách hành chính nổi bật theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
 • Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 quy định về phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 97/QĐ-BXD ngày 09/3/2022 công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021
 • Công văn số 295/SXD-KT ngày 21/02/2022 V/v thường xuyên cập nhật thông tin, khảo sát giá VL thiết bị XD để phục vụ công bố giá VL trên địa bàn tỉnh Yên bái
 • Công văn số 266/SXD-KT ngày 17/02/2022 V/v cung cấp hồ sơ đề nghị đăng ký công bố giá theo định kỳ phục vụ công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 221/SXD-TTr ngày 09/02/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 28/01/2022
 • Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
 • Thông tư số 17/2021/TT-BXD quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
 • Quyết dịnh số 2930/QĐ-SXD ngày 07/12/2021 v/v quy định quy chế tiếp công dân
 • Quyết định số 2929/QĐ-SXD ngày 07/12/2021 v/v quy định nội quy tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của SXD tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 2858/SXD-QLCL ngày 30/11/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ ban hành quy định về phân cấp giải quyết sự cố CTXD cấp II, III trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 2750/SXD-KT ngày 19/11/2021 V/v thực hiện khảo sát giá thị trường VL, thiết bị XD biến động giá phục vụ điều chỉnh công bố giá VL quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 2729/BC-SXD ngày 17/11/2021 KQ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành PL thuộc lĩnh vực quản lý của SXD tỉnh năm 2021
 • Quyết định số 2405/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 về việc công bố đơn giá nhân công XD năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 • Quyết định số 2409/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 v/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 2429/SXD-KT ngày 15/10/2021 V/v triển khai thực hiện các Bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh theo quy định của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư XD
 • Quyết định số 2430/QĐ-SXD ngày 18/10/2021 v/v cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Quyết định số 2117/QĐ-SXD ngày 09/9/2021 v/v ban hành quy chế HĐ của HĐ xét, cấp CCHN, CC năng lực HĐXD
 • Quyết định số 2288/QĐ-HĐ ngày 27/9/2021 v/v ban hành quy chế sát hạch CCHN HĐXD
 • Công văn số 2248/SXD-QHKT ngày 23/9/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, QĐ Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 2249/SXD-QHKT ngày 23/9/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo lần thứ 1 tờ trình và QĐ quy định về phân cấp, ủy quyền lập, TĐ, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 2236/SXD-KT ngày 22/9/2021 V/v thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá thị trường VLXD trên địa bàn phục vụ công bố giá VLXD tháng 10/2021
 • Giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.
 • Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • 1-30 of 173<  1  2  3  4  5  6  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết