Ngành Xây dựng Yên Bái 61 năm xây dựng và phát triển (29/4/1958 - 29/4/2019).
Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự 2015 và Luật tiếp cận thông tin 2016
Ngày xuất bản: 22/03/2018 2:38:11 SA

 1. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (gọi tắt là Bộ Luật hình sự năm 2015), gồm 26 chương, 426 Điều. Đồng thời thông qua Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13đã được sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 12/2017/QH/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH 13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số số 41/2017/QH14).

Sở Xây dựng đã Ban hành kế hoạch số 409/KH-KH ngày 07/4/2016 của Sở Xây dựng về công tác thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 17/10/2017 của ỦY ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên đại bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện công văn số 143/UBND-NC ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết  số 41/2017/QH14.

 Xác định trách nhiệm của tập thể cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức triển khai Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai Bộ luật Hình sự trong cơ quan, đơn vị.

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong công tác thi hành pháp luật và có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai Bộ luật Hình sự.

Cụ thể: Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; Góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới và góp

2. Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, gồm 5 chương, 37 Điều.

Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch số 1499/KH-KH ngày 23/8/2017 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện quy định về xây dựng cơ quan đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến năm 2020.

Xây dựng cơ quan đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

Xác định kết quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá cơ quan, Đảng bộ đạt chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh.

Nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng cơ quan đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

 

                                     Chuyên viên Pháp chế Dương Thị Ánh Hồng - VP Sở Xây dựng Yên Bái

 

                                           

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC

 • BC xây dựng chương trình phát triển VLXD không nung
 • Quyết định phê duyệt chương trình PT VLXKN
 • Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về QL chất lượng thi công XD và bảo trì công trình XD
 • Văn bản số 196/SXD-VP ngày 27/01/2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021
 • Kế hoạch số 197/KH-SXD ngày 27/1/2021 Kế hoạch XD và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2021
 • Kế hoạch số 192/KH-SXD ngày 26/01/2021 KH về triển khai công tác PBGDPL, thực hiện quy định về xây dựng cơ quan đạt chuẩn tiếp cận PL năm 2021 của SXD tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 158/KH-SXD ngày 21/01/2021 KH triển khai công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng
 • Kế hoạch số 137/KH-SXD ngày 20/01/2021 KH về thực hiện quản lý nhà nước trong công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng
 • Quyết định số 01/2021/QĐ-UBNBD ngày 8/01/2021 ban hành quy định v/v bồi thường nhà, công trình XD khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch 3513/KH-SXD ngày 28/12/2020 theo dõi thi hành PL thuộc phạm, chức năng quản lý năm 2021 của SXD
 • Kế hoạch số 3511/KH-SXD ngày 28/12/2020 triển khai công tác CCHC năm 2021 của SXD
 • Kế hoạch số 3512/KH-SXD ngày 28/12/2020 tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 của SXD
 • Kế hoạch số 3514/KH-SXD ngày 28/12/2020 triển khai thực hiện công tác kiểm tra rà soát VB QPPL năm 2021 của SXD
 • Công văn 2836/SXD-KT ngày 05/11/2020 V/v đính chính một số mã hiệu đơn giá trong đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái - phần xây dựng
 • Kế hoạch 2462/KH-SXD ngày 01/10/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
 • Thông báo số 2325 ngày 18/9/2020 v/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại TT phục vụ HC công tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh
 • Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 v/v công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 1515/SXD-KT ngày 06/7/2020 V/v thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 v/v công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 1133/KH-SXD ngày 27/5/2020 triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020
 • Kế hoạch số 993/KH-SXD ngày 14/5/2020 tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch số 994/KH-SXD ngày 14/5/2020 triển khai Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
 • Công văn số 695/SXD-VP ngày 10/4/2020 V/v thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020
 • Công văn số 747/SXD-VP ngày 17/4/2020 V/v triển khai chính thức công thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
 • Kế hoạch số 559/KH-SXD ngày 26/03/2020 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Công văn số 558/SXD-VP ngày 26/3/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
 • 1-30 of 140<  1  2  3  4  5  >

  Bản đồ quy hoạch

  Thư viện Video

  Liên kết website

  Lượt truy cập

    Liên kết